Privacy policy

1. Algemeen

Deze policy is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van uw gegevens door de VSV. Deze policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de VSV-website(s). In deze policy leest u onder andere hoe wij met u omgaan over informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen en hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.

2. Welke gegevens verzamelen we?

Onder persoonsgegevens verstaan we de gegevens die op u als identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben. De persoonsgegevens die de VSV verzamelt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die wij verkrijgen door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten. Meer informatie over het verzamelen van gegevens via onze website(s) vindt u in onze cookie policy. Verder gaat het ook over de persoonsgegevens die u ons overmaakt via andere kanalen zoals onder andere per telefoon, via antwoordformulieren, contractdocumenten en dergelijke meer. Tot slot verzamelen we ook gegevens via externe kanalen zoals adressenbeheerders, om actief nieuwe doelgroepen te kunnen bereiken. Met deze mensen nemen we vervolgens contact op, waarna zij de mogelijkheid krijgen om hun gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of ze niet meer te laten gebruiken.

3. Waarom en hoe verzamelen we deze gegevens?

In de eerste plaats gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering en afhandeling van uw contact(en) en overeenkomsten met de VSV (inschrijving voor en deelname aan opleidingen of projecten, bestelling van materialen, enzovoort). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze (nieuwe) producten en diensten, promoties en speciale acties waarvan wij denken dat die u kunnen interesseren. Alle gegevens die wij verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze producten en diensten, promoties en speciale acties beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om onze producten en diensten, promoties en speciale acties op te volgen, te evalueren en blijvend te verbeteren, onder andere in het kader van algemene of specifieke marktonderzoeken. Tot slot kunnen we uw gegevens ook voor statistische doeleinden gebruiken. Hierbij geldt dat we niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden verwerken. Sommige gegevens bewaren we bijvoorbeeld alleen voor facturatie en om een gevraagde dienst te leveren, terwijl we andere gegevens gebruiken om het gebruik van onze websites te analyseren en te verbeteren.

U krijgt altijd de vrije keuze om uw gegevens al dan niet op te geven. We informeren u daarbij steeds duidelijk op voorhand en voor welk doel u uw gegevens opgeeft. Wij houden uw gegevens nauwkeurig en accuraat bij, en niet langer dan noodzakelijk voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met de VSV gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen. Als u e-mails ontvangt omdat u zich daarvoor hebt aangemeld, zoals bij digitale nieuwsbrieven, dan blijft u die ontvangen totdat u zich hiervoor afmeldt. Transactiegegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard.

Op een aantal websites (onder meer www.verkeersouders.be, www.vsvvrijwilligers.be en alle sites die gelinkt zijn aan het platform MijnVerkeerOpSchool) voorzien wij toegang tot bepaalde gegevens via een persoonlijk account of profiel. Op die manier proberen we het gebruik van onze diensten verder te vergemakkelijken.

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

4. Verzameling en gebruik van gegevens van minderjarigen

De VSV verzamelt ook gegevens van leerlingen die deelnemen aan educatieve projecten. Daarbij gaat het ook over gegevens van minderjarigen. De leerlingen bezorgen ons die gegevens niet rechtstreeks. Dat verloopt via de verantwoordelijke leerkracht van de school. Van die leerlingen verzamelen we gegevens zoals naam, leeftijd, geslacht, naam van de klas en resultaten op toetsen of praktijkexamens die de leerlingen afleggen. We verzamelen van hen geen contactgegevens als telefoonnummer of e-mailadres. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, hetzij voor wetenschappelijk onderzoek. In dat geval worden de gegevens geanonimiseerd.

5. Wat zijn uw rechten?

U beschikt ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. Zo hebt u een kosteloos recht op inzage, correctie en schrapping van uw gegevens. U kunt ook verzet aantekenen tegen het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel. Tot slot kunt u ons ook vragen om uw gegevens die in ons bezit zijn digitaal te bezorgen. Om deze rechten uit te oefenen, moet u een duidelijk schriftelijk verzoek (brief of e-mail) richten aan de VSV via de algemene contactgegevens waarin duidelijk staat wat u wenst te weten, te corrigeren, te wissen of te ontvangen. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment, zonder motivatie en kosteloos uitschrijven. U kunt dat doen door contact op te nemen via onze algemene contactgegevens of door in de promotiemailings of digitale nieuwsbrieven te klikken op de uitschrijflink.

Met deze policy proberen wij u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming: Wim Robberechts – wim.robberechts@vsv.be – 015 44 32 66.

6. Beheer van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld en beheerd door de VSV, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. Binnen de VSV zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Uw gegevens kunnen ook worden verzameld en verwerkt door onze verwerkers. Dat zijn de firma’s die in onze opdracht onze databases en websites beheren en/of hosten. Zij hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak. Op eenvoudig verzoek kunt u een overzicht krijgen van deze verwerkers.

7. Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw gegevens aan externe organisaties, ondernemingen of personen. We beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie. Bij sommige initiatieven bieden we u bij inschrijving wel de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van acties van een of meerdere van de externe partners van dat initiatief. In dat geval moet u daar uw expliciete toestemming voor geven.

Voor een aantal initiatieven doen wij ook een beroep op een externe verwerker. De externe verwerker beheert dan een database die gelinkt is aan de VSV-database. De externe verwerker verbindt er zich toe om de gegevens vertrouwelijk  en op een veilige manier te behandelen, volledig in overeenstemming met deze policy. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

Privacy policy

1. General

This policy shall apply to the collection, management and use of your data by Vlaamse Stichting Verkeerskunde. This policy shall apply to all our customers (current, former and future) and to all visitors of our website. It sets out in particular how we deal with information, how and which information we (can) collect, and the purposes for which we (can) use it. In addition, this document provides information on how you can gain access to your data and how you can have them corrected or removed.

2. Which data do we collect?

The term personal data is understood to mean data that pertain to you as an identifiable natural person. The personal data that Vlaamse Stichting Verkeerskunde collects concern first and foremost data which you yourself provide through the various pages of our website, and those which we obtain through your use of our website and/or our products and/or services. More information on the collection of data via our website is provided in our cookie policy. There are also personal data that you provide through other channels such as over the telephone, via reply forms, contract documents and the like. Finally, we collect data also through external channels such as address managers so as to be able to reach new target groups actively. We then contact these people and give them the opportunity to check, improve, edit or refuse to have their data used any longer.

3. Why and how do we collect these data?

We use your personal data primarily to carry out and process your contact(s) and agreements with Vlaamse Stichting Verkeerskunde. In addition, we can use your personal data to inform you about our (new) products, services and special actions we think might interest you. All the data we collect can be combined to attune our products, services and special actions better to your personal needs. We can moreover use your personal data to monitor, assess and continue to improve our products, services and special actions, in particular as part of general or specific market surveys. Finally, we can also use your data for statistical purposes. In this respect, we do not always process all data for the same purposes. We keep some data only for invoicing and in order to provide the requested service, and others in order to analyse and improve our website.

You are always free to choose whether to provide your data. We always apprise you in advance and in clear terms of the purpose for which you provide your data. We shall keep your data accurate and precise, and no longer than necessary for the aforementioned purpose, taking into account our need to answer questions and solve problems, improve existing and offer new services, and comply with the legal requirements. This means that we can keep your personal data for a reasonable period after your last interaction with Vlaamse Stichting Verkeerskunde. When the personal data we collect are no longer required, we shall destroy or delete them in a safe manner. If you receive e-mails such as digital newsletters because you have subscribed to them, you will continue to receive them until you unsubscribe.

We always use a security level when processing personal data that is sufficient, given the state of technology, to prevent unauthorized access to, adaptation, disclosure or loss of personal data, e.g. both technical and organizational measures (such as data encryption, access control to our locations, and a limited group of employees who have access to the data, etc.).

4. What are your rights?

You have a number of other rights concerning these data, such as the right to access, correct or delete your data free of charge. You can also object to having your data combined to define a profile. Finally, you can also ask us to provide your data which are in our possession in digital form. To exercise your rights, you must send a clear request in writing (letter or e-mail) to Vlaamse Stichting Verkeerskunde via the general contact details in which you clearly state what you wish to know, correct, delete or receive. If you do not wish to receive newsletters or information about our products and services, you can unsubscribe at all times free of charge and without having to give reasons therefore. You can do so by contacting us or by clicking on the unsubscribe link in the promotional mailings or digital newsletters.

We are trying to provide clarity and transparency with this policy. If you should nonetheless have questions about how we deal with your personal data, you can contact our data protection officer : Wim Robberechts – wim.robberechts@vsv.be – 015 44 32 66.

5. Management of your data

Your personal data are collected and managed by Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. Within Vlaamse Stichting Verkeerskunde the data are accessible only to responsible persons who have to have access thereto because of their job. Your data may be collected and processed by our processors. These are companies who manage and/or host our databases and website according to our instructions. They have access only to such personal data as are strictly necessary for the performance of their task. An overview of these processors is available upon request.

6. Transfer to third parties

We will not sell or rent your data at any time to external organizations, companies or persons. We consider your data to be confidential information. Under certain initiatives, when you subscribe, we offer you the option of keeping you informed about actions by one or more of the external partners of that initiative. Your explicit consent is required in such a case.

We also call on an external processor for a number of initiatives. The external processor then manages a database that is linked to the Vlaamse Stichting Verkeerskunde database. The external processor undertakes to treat the data confidentially and in a safe manner, fully in line with this policy. We always also conclude contractual agreements with these processors on this issue. Such a processor may consequently not use your data at his own initiative and your data must be deleted as soon as that processor has completed the assignment.

We gebruiken cookies op deze website om jouw gebruikerservaring te verbeteren.
Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord. Meer informatie